سامانه تروما - فرتک، طراحی سایت و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی
تروما چیست؟

تروما چیست؟

تروما یکی از علل اصلی مرگ و میر در ایران است که روزانه در اقصی نقاط دنیا به وقوع می پیوندد. ساالنه 5 میلیون نفر جان خود را به علت حوادث قابل پیشگیری از دست می دهند. مطابق با WHO ساالنه 3/5 میلیون مرگ در جهان در اثر تصادفات جاده ای رخ می دهد که بیش از 2 میلیون آن در کشور های در حال توسعه می باشد. و نیز مسبب بیش از 52 میلیون ضایعه در سال می باشد.

آمارها نشان می دهد که یازدهمین علت مرگ و میر و هشتمین عامل شاخص سالهای از دست رفته عمر )DALYs( تصادفات جاده ای می باشند. حدود 55% از مرگها و 12% از سالهای زندگی از دست رفته بر اثر این آسیب ها، در کشورهای با درآمد کم و یا با درآمد متوسط مثل ایران میباشد.

TARUMA Systme چیست؟

fartech pinkline

سیستم تروما یک تالش هماهنگ و سازمانیافته در یک منطقه جغرافیایی تعریف شده میباشد که طیف گستردهای از مراقبتها را برای همه بیماران مجروح ارائه میدهد و با سیستم بهداشت و درمان عمومی محلی هماهنگ است. ارزش واقعی یک سیستم تروما از انتقال بینقص بین هر مرحله از مراقبتها و هماهنگی منابع موجود برای بهبود بیمار نتیجه میشود. موفقیت یک سیستم تروما وابسته به حمایت سیاستگزاران کالن کشور است. سیستمهای تروما با بومی سازی موجب استفاده کارآمد از منابع مراقبت های بهداشتی میشوند. سیستم های تروما براساس نیازهای منحصر به فرد جمعیت از جمله روستایی، درون شهری، شهری و کشوری بنا می شوند. سیستمهای تروما باید پیشگیری از صدمات را در زمینه بهداشت و سالمت جامعه مورد تاکید قرار دهند. نهایتا"، توسعه سیستم تروما در سراسر کشور، مراقبتهای موثر و بینقص با قابلیت گسترش نیازهای پزشکی در هنگام رویارویی با فاجعه انسانی یا طبیعی را فراهم خواهد نمود.

ارکان سیستم تروما

fartech pinkline

چهار رکن اساسی سیستم مراقبت تروما عبارتند از:

 1. پیشگیری از آسیب )Injury Prevention(: تمرکز اصلی سیستمهای تروما در آینده پیشگیری از آسیب خواهد بود زیرا که بیشترین پتانسیل برای کاهش بار مالی مراقبت تروما، و همچنین مرگ و میر و شیوع معلولیت ها را خواهد داشت.
 2. مراقبتهای پیشب یمارستانی )Prehospital Care(: مراقبتهای پیشبیمارستانی و در دسترس بودن آن، رکن مهم یک سیستم تروما میباشد و به عنوان شروع هر چه زودتر مراقبت جهت بیماران ترومایی در صحنه حادثه ، تعریف می شود. مراقبت های پیش بیمارستانی شامل مراقبتهای مرتبط با مصدوم است که از محل وقوع حادثه آغاز گردیده و در اورژانس بیمارستان خاتمه می یابد و برخی از مطالعات این خدمات را تا زمان ترخیص بیماران از بیمارستان می دانند. مراقبت ترومای پیش بیمارستانی شامل: ارائه دهندگان مراقبت ترومای پیش بیمارستانی ، سیستم های اطالعاتی تروما ، امکانات انتقال مصدومین و سیستم های ارتباطی می باشد.
 3. امکانات مراقبت حاد )Acute Care Facilities(: مراقبت نهایی مصدوم در سطوح مختلف یک سیستم مراقبت بهداشتی ، اعم از مراکز مراقبتهای اولیه تا مراکز مراقبت بسیار پیچیده تروما صورت میگیرد. پیشرفت مراقبت تروما در یک مرکز به هماهنگی ارائه دهندگان بستگی دارد که اغلب منجر به بهبود مراقبت برای سایر بیماران در مراکز مشابه میشود. روند بهبود عملکرد به منظور ارتقاء سیستم باید به طور مداوم مورد استفاده قرار گیرد.
 4. مراقبتهای پس بیمارستانی )Post-hospital Care(: مراقبتهای پسبیمارستانی یک گام اساسی در بازگشت شخص مجروح به زندگی و نیز ارتقای کیفیت زندگی وی می باشد. عالوه بر این ارکان موثر سیستم تروما، عناصر مهم زیرساختی زیر برای حمایت یک سیستم مراقبت بهداشتی جامع باید وجود داشته باشد:
  • مدیریت
  • منابع تخصصی
  • آموزش و پشتیبانی
  • مدیریت اطالعات
  • منابع مالی
  • پژوهش
  • تکنولوژی
  • آمادگی و واکنش در برابر حوادث متعارف و غیرمتعارف

تعریف TARUMA Registry

fartech pinkline

تروما رجیستری یک جزء جدائی ناپذیر و ضروری سیستم های جامع مراقبت تروما می باشد. این سیستم منبع داده جامع ،دقیق و به هنگامی است که باعث نظارت مستمر بر روند مراقبت از آسیب ها می شود و یک عملکرد موثر و ثمربخش را جهت بهبود اجراء برنامه مراقبت از بیماران آسیب دیده فراهم می کند.

تاریخچه TR

fartech pinkline

کمیسیون صدمه) shock) و ترومای انجمن ملی علوم و تحقیقات در سال 1166 گزارشی تحت عنوان » ناتوانی ها و مرگهای ناشی از تصادفات: بیماریهای نادیده گرفته شده جامعه مدرن« منتشر کرد. این مقاله اولین تایید جهت نیاز به وجود تروما رجیستری به عنوان یک توصیه عمومی بود.

اولین پایگاه داده کامپیوتری تروما در سال 1161 در بیمارستان کوک کانتی)cook county( شیکاگو پایه گذاری شد. از این سال به بعد ثبت های بیشماری به عمل آمد که همه به عنوان جمع آوری سیستماتیک مجموعه ای از داده های دموگرافیکی و بهداشتی بیمار معین شده بود و برای اهداف از قبل تعیین شده در پایگاه داده مرکزی نگهداری می شدند.

تمامی ثبت ها برای یک هدف اولیه بکار برده می شدند: ارزیابی و بهبود مراقبت از بیماران ترومایی و تدوین معیارهای درجه بندی شدت تروما. شروع کار این سیستم در ابتدا به صورت ایالتی ولی متحدالشکل بود و ثبت در کامپیوترهای بزرگ و سیستم اصلی انجام می شد. اما از سال 1155 با گسترش میکرو کامپیوترها)PC( بیشتر بیمارستانها، مناطق، ایاالت و کشورها این سیستم را توسعه دادند. با استفاده از این سیستم و انجام اقدامات پیشگیرانه مبتنی بر آن میزان مرگ ناشی از ضربات مغزی تا 52% کاهش یافت.

مهم ترین اهداف سیستم های پیشرفته ملي ثبت تروما در جهان

fartech pinkline

TRبه عنوان انباری برای داده های خاصی است که میتوانند ارزیابی شوند،بسط داده شوند)trended)و به خروجی لینک شوند. همچنین داده ها را برای ارزیابی خروجی ها، ماهیت خاص تروما و اطالعات به هنگام ، مناسب و باکیفیت که در بخش درمان میتواند استفاده شود سازماندهی می کند. اهمیت خاص تروما رجیستری این است که یک مدل آماری را برای ارزیابی فعالیت های تروماsupportمی کند و تحقیقات تروما را تسهیل می کند و اهداف زیر را دنبال میکند:

 1. مطالعات اپیدمیولوژیکی
 2. برنامه های پیشگیری از وقوع ومرگ ناشی از تروما
 3. بهبود کیفیت مراقبت از بیماران
 4. شناسایی عوامل تروما
 5. تدوین برنامه های کنترل
 6. کاهش هزینه های اجتماعی-اقتصادی ناشی از تروما

طراحي سیستم ثبت تروما

fartech pinkline

تنوع زیادی در طراحی پایگاه داده ای تروما وجود دارد. در هر محیط عملیات اساسی یک تروما رجیستری مؤثر نیازمند موارد زیر میباشد:

 1. بودجه مناسب
 2. نرم افزار معقول و قابل اعتماد
 3. پرسنل آموزش دیده کافی
 4. تعریف مشخص از جمعیت بیماران
 5. یک فرایند برای جمع آوری داده ها
 6. گزارش دادن واعتبار بخشی
 7. یک فرایند برای اطمینان از حفظ حریم خصوصی است.

عناصر اطلاعاتی

fartech pinkline

غالبا عناصر اطالعاتی و منابع اولیه آن در سیستم های پیشرفته ثبت تروما در جهان متنوع و متناسب با نیازهای منطقه ای،ایالتی و ملی است. آنچه مهم است طراحی مجموعه داده هایی است که برای جمع آوری معتبر و کارآمد باشد.انتخاب دقیق و تعریف مشخص از هر داده برای موفقیت هر پایگاه داده ای ضروری است.داده های مختصر باعث کاهش اعتبار می شوند و داده های خیلی طوالنی نیز برای جمع آوری و مدیریت وقت گیر و پرهزینه هستند.

عناصر اطالعاتی کلیدی عبارتند از:

fartech pinkline

تنوع زیادی در طراحی پایگاه داده ای تروما وجود دارد. در هر محیط عملیات اساسی یک تروما رجیستری مؤثر نیازمند موارد زیر میباشد:

 1. خصوصیات دموگرافیکی و جغرافیایی
 2. تاریخ و زمان وقوع
 3. خدمات پیش بیمارستانی
 4. ماهیت تروما
 5. وضعیت بستری بیمار
 6. امتیازبندی شدت تروما
 7. نتایج درمان
 8. وضعیت ترخیص
 9. همچنین اختصاص کد شناسایی ملی برای بیماران ترومایی به منظور جلوگیری از ثبت موارد تکراری ضروری می باشد.

ثبت در سیستم

fartech pinkline

ثبت تروما به طور معمول شامل اطالعات جزیی در مورد علت،طبیعت و شدت آسیب است.اکثربیمارانی که تحت درمان قرار می گیرند در مراکز تروما ثبت می شوند به جز کسانی که در صحنه حادثه می میرند یا افرادی با آسیب های جزیی که نیاز به مراقبت در بیمارستان ندارند.اغلب داده ها شامل مرگ و میرهایی که درهردو بخش اورژانس و پس از پذیرش در بیمارستان اتفاق افتاده است می باشد.

بعضی از رجیسترها فقط داده های مربوط به بیماران اصلی تروما را جمع آوری می کنند و کسانی را که از بخش اورژانس مرخص شده اند یا کمترازسه روز بستری شده اند را مستثنی می کنند. ترمینولوژی برای سطوح مراکز تروما نسبت به مناطق متفاوت است. به طورکلی مراکز تروما به عنوان سطح3،2،1یا 1توصیف می شوند که1 باالترین سطح است.هریک از مراکز با یک سطح از منابع با بیماران ترومایی رابطه دارند.

تنوع در میان مراکز تروما و ثبت داده های تروما قابل توجه است.تنوع شامل :

fartech pinkline
 1. جمع آوری های همزمان در مقابل گذشته نگر
 2. جمع آوری عناصر داده های گسترش یافته درمقابل محدود شونده
 3. کامپیوتر در مقابل انبار
 4. ثبت کنندگان آموزش دیده در مقابل متخصصین اطالعات سالمت به عنوان collector
 5. لینک داده ها برای بهبود عملکرد فعالیت ها در مقابل استفاده محدود از داده ها
 6. اطالعات نامعتبر در مقابل داده های معتبر
 7. آمار ترومای کوچک در مقابل ترومای بزرگ می باشد.

سایر امکانات کاربری سیستم

fartech pinkline

این فاز شامل طراحی دیتابیس مورد نیاز جهت ذخیره و نگهداری رکوردهای سیستم میباشد. همچنین سیستم web base جهت ورود اطلاعات و گزارش گیری از اطلاعات طراحی میگردد. علاوه بر این اطلاعاتی که تا کنون در نرم افزار SPSS وارد شده است به نرم افزار جدید منتقل میشود. این سیستم از ICD پشتیبانی میکند و امکان گزارش گیری را برای مدیران سیستم فراهم میکند.

سایر امکانات به شرح زیر میباشد:

fartech pinkline
 1. سیستم به صورت وب بیس میباشد و اپراتورها و مدیران سیستم میتوانند از طریق آی پی یا دامین روی اینترنت یا شبکه داخلی به آن دسترسی داشته باشند
 2. بهینه سازی ساختار جدول ها (نرمال سازی، استاندارد سازی) و تبدیل دیتابیس به MySQL (زبان برنامه نویسی PHP میباشد.)
 3. امکان مشاهده لیست مطالب هر بخش با تعیین تعداد رکورد در هر صفحه و پیمایش راحت بین صفحات page size and pagination
 4. نمایش هر رکورد به صورت اختصاصی
 5. امکان خروجی word,excel,xml,pdf از صفحات لیست و نمایش
 6. طراحی نسخه مناسب چاپ
 7. سیستم به صورت responsive میباشد یعنی اگر کاربر(اپراتور/مدیر) با گوشی موبایل یا تبلت یا لپ تاپ وارد سیستم شود، محتوا مطابق با امکانات آن دستگاه به آن نمایش داده میشود. (منوها، محتوا) یعنی نسخه موبایل و تبلت با دسکتاپ متفاوفت است و پیمایش راحت تر است. (مثلا نیازی به اسکرول افقی یا زوم کردن مطالب نیست.)
 8. امکان ارسال رکوردهای انتخاب از طریق ایمیل به دوستان یا سایرین
 9. امکان تعریف نام کاربری و رمز عبور برای هر کاربر
 10. جستجو در بین اطلاعات به دو صورت
 11. جستجوی کلی: در این حالت، برای هر بخش امکان جستجو در کل فیلدها، به صورت یکجا میباشد، به این صورت که کل اطلاعات ایندکس شده و کاربر کلید واژه را در یک کادر وارد میکند، سیستم این کلیدواژه را در کلیه فیلدهای آن جدول جستجو میکند و نتایج را به کاربر نمایش میدهد
 12. گزارش گیری فیلد به فیلد: در این حالت کاربر میتواند، به صورت ترکیبی، شرایط مختلف را روی فیلدها بگذارد، مثلا روی یک فیلد خاص جستجو کند، یا اینکه ترکیبی از فیلدها. همچنین برای هر فیلد امکان تعریف شرایط خاص وجود دارد. مثلاً (خالی باشد، شامل شود، شامل نشود، خالی نباشد، کمتر از، بیشتر از، بین دو مقدار و...)
 13. امکان مرتب سازی مطالب بر اساس فیلدهای مختلف
 14. امکان اتصال بین جداول مختلف master/Detail و برقراری لینک محتوایی
 15. این سیستم به صورت کاملا همگام با فازهای بعدی پروژه میباشد.
 16. امکان اضافه کردن رکورد جدید با کلیه فیلدها
 17. امکان ویرایش و به روز رسانی فیلدهای قبلی
 18. امکان حذف رکورد (به صورت تکی یا دسته جمعی)
 19. امکان به روز رسانی گروهی رکوردها روی یک یا چند فیلد خاص
 20. امکان تعریف سطوح کاربری و تعریف دسترسی برای هر یک از سطوح
 21. امکان گزارش گیری از کلیه رویدادهای سیستم Audit/
 22. تعریف راهنمای داخلی برای تکمیل فیلدها
 23. سفارشی سازی فرم ها و گزارش ها